Garancie systému NATURELEKTRO

Systém NATURELEKTRO garantuje pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení:

 

  • plnenie povinností týkajúcich sa spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s OEEZ v súlade s § 34 Zákona o odpadoch,
  • plnenie limitov pre zber a zhodnocovanie, opätovné použitie a recykláciu OEEZ v súlade s § 34 Zákona o odpadoch,
  • vedenie a uchovávanie evidencie o množstve vyrobených a dovezených elektrozariadení, o nakladaní s týmito elektrozariadeniami a s odpadom z nich a o plnení záväzných limitov pre zber a zhodnocovanie, opätovné použitie a recykláciu OEEZ,
  • ohlasovanie údajov podľa predchádzajúcich bodov Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 27 ods. 4 písm. h),
  • poskytovanie bezplatnej odbornej poradenskej činnosti v oblasti OEEZ.
« hore