Ako funguje systém NATURELEKTRO

Proces zberu, dopravy a spracovania odpadu z elektrozariadení (OEEZ) sa financuje prostredníctvom recyklačného poplatku, ktorý zaplatí konečný spotrebiteľ pri kúpe nového výrobku. Použitie recyklačného poplatku zabezpečuje, že financovanie je transparentné a finančné toky kontrolovateľné. Pre spotrebiteľa vymedzuje hodnotu recyklácie a znamená garanciu, že teraz i v budúcnosti môže bezplatne vrátiť nepotrebný spotrebič, ktorý bude zrecyklovaný spôsobom chrániacim životné prostredie.

Systém NATURELEKTRO čerpá know-how z modelov štandardných v krajinách Európskej únie, ktoré sú známe svojou dôslednou ochranou a starostlivosťou o životné prostredie a to práve aj vďaka fungovaniu zmysluplného systému zberu a recyklácie OEEZ.

Systém NATURELEKTRO sa vyznačuje sa vysokou transparentnosťou, otvorenosťou pre všetky zainteresované osoby či už v procese zberu, odvozu alebo spracovania OEEZ.

Systém preukázateľne a úplne transparentne sleduje a eviduje nielen materiálové, ale aj finančné toky v oblasti zberu a spracovania OEEZ, pričom každý účastník systému má možnosť podieľať sa na jeho tvorbe, ale i kontrole. Systém garantuje plnenie záväzných limitov pre zber a zhodnocovanie, opätovné použitie a recykláciu OEEZ. Prioritou systému NATURELEKTRO je a bude stále zefektívňovanie systému zberu a recyklácie a v neposlednom rade optimalizácie jeho nákladovosti.

Systém NATURELEKTRO je funkčný systém, ktorý garantuje všetkým zúčastneným stranám splnenie zákonných povinností a to za veľmi prijateľných finančných podmienok.

Je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť NATUR-PACK, a.s. nevykonáva zber, dopravu a spracovanie OEEZ. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje pre svojich členov zber a recykláciu OEEZ prostredníctvom osôb ktoré majú na túto činnosť udelenú autorizáciu a podieľa sa na financovaní nákladov spojených so zberom a dopravou OEEZ  ako aj nákladov spojených s ich recykláciou.

« hore