Politika kvality a environmentu

Politika kvality a environmentu

POSLANIE

Poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a.s. je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ, najmä v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V environmentálnej oblasti je hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v Slovenskej republike a zvyšovanie environmentálneho povedomia.

VÍZIA

Vybudovať fungujúci systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov založený na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Poskytovať komplexné služby, stať sa lídrom na trhu a vo vzťahu k zákazníkom byť jednotka v kvalite poskytovaných služieb.

KRÉDO

Zodpovednosť a profesionalita.

 

NAPLNENIE POSLANIA, VÍZIE A KRÉDA DOSIAHNEME

 • Neustálym zlepšovaním, zavádzaním nových metód, zvyšovaním efektívnosti a účinnosti systému pre oblasť kvality, environmentu a environmentálneho manažérstva a auditu.
 • Zverejňovaním pravdivých informácií súvisiacich s nakladaním s odpadmi prostredníctvom Environmentálneho vyhlásenia.
 • Aktívnou podporou legislatívy postavenej na princípoch európskej legislatívy životného prostredia, ktorá vytvorí podmienky pre vznik stabilného a transparentného trhového prostredia v oblasti nakladania s odpadmi s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.
 • Plnením všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o obaloch, zákona o odpadoch a ďalších legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia a iných požiadaviek v oblasti životného prostredia a vzťahujú sa na jej environmentálne aspekty.
 • Realizáciou a propagáciou princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania zberu a zhodnocovania odpadov v SR.
 • Pravidelnou kontrolou plnenia všetkých legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia u spolupracujúcich zberových spoločností a zhodnocovateľov odpadov.
 • Transparentnou a otvorenou spoluprácou so všetkými partnermi najmä s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
 • Vnímaním spoločnosti ako vysoko proklientsky orientovanej a profesionálnej organizácie, na ktorú sa môže zákazník s plnou dôverou obrátiť pri prenesení svojich zákonných povinností ako aj pri akomkoľvek probléme v oblasti odpadov.
 • Rovnoprávnym postavením všetkých spolupracujúcich subjektov – povinných osôb, zberových spoločností a zhodnocovateľov odpadov.
 • Dôslednou kontrolou finančných tokov vedúcou k minimalizácii nákladov pre účastníkov systému. Vytváraním dobrých pracovných podmienok, kooperatívnej kultúry a podmienok pre tímovú prácu, s dôrazom na angažovanosť, lojálnosť a etické správanie zamestnancov.
 • Investovaním do vzdelávania a rozvoja profesionálnych spôsobilostí všetkých zamestnancov najmä v oblasti ochrany životného prostredia.

 

S politikou kvality a environmentu sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti a realizuje sa

na všetkých úrovniach. Politika kvality a environmentu je súčasťou strategických cieľov firmy.

 

V Bratislave, dňa 06.06.2014

 

Ing. Vladimír Šinák

predseda predstavenstva

..............
« hore