História a vznik spoločnosti

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Od svojho vzniku v roku 2006 sa zaoberá zberom, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov. Tie sa najčastejšie používajú na balenie rôznych druhov potravín, výrobkov ale aj elektrozariadení.

Klienti systému NATURPACK, ktorí si zabezpečujú svoje povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, čoraz častejšie prejavovali záujem o komplexnejšie služby a teda aj možnosť zberu a zhodnocovania elektroodpadu prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

Rozšírenie služieb o zber a zhodnocovanie elektroodpadu bolo teda ďalším logickým krokom smerom k zákazníkom a záväzku spoločnosti NATUR-PACK, a.s. poskytovať svojim klientom komplexné služby v oblasti odpadov. Klienti spoločnosti NATUR-PACK, a.s. tak majú možnosť pripojiť sa ku kolektívnemu systému NATURELEKTRO a riešiť tak problematiku odpadov z obalov a problematiku elektroodpadu pod jednou strechou. Prostredníctvom kolektívneho systému NATURELEKTRO si teda môžu splniť svoju zákonnú povinnosť výrobcov elektrozariadení, ktorá im vyplýva zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

NATURELEKTRO fungujú vo všetkých členských štátoch EÚ na základe Smernice 2012/19/EC o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení.

 

 

Potvrdenie z Ministerstva životného prostredia SR o zapísaní spoločnosti NATUR-PACK, a.s. ako kolektívnej organizácie do Registra kolektívnych organizácií.

 

 

« hore