Zmeny v elektrozariadeniach od 15.8.2018

Zmeny v elektrozariadeniach od 15.8.2018

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch transponuje Smernicu EPaR 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení, ktorá okrem iného ustanovuje nový rozsah elektrozariadení, ako aj novú kategorizáciu elektrozariadení.

Od 15.8.2018 sa zavádza tzv. „otvorený rozsah“ elektrozariadení, čo znamená, že všetko čo potrebuje na svoju činnosť elektrický prúd a nespĺňa zákonom ustanovené výnimky, sa za elektrozariadenie považuje.

Stále platí základná podmienka, že aby sa zariadenie mohlo považovať za elektrozariadenie, musí potrebovať na svoju činnosť elektrický prúd (alebo elektromagmetické pole) a je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. Rovnako sa za elektrozariadenie považuje aj zariadenie určené na výrobu, prenos a meranie elektrického prúdu a poľa pri rovnakých hodnotách napätia. Čiže aby sa zariadenie mohlo považovať za elektrozariadenie, musí spĺňať vyššie uvedenú podmienku!

Z pôvodných 10 kategórií sa prechádza na 6 kategórií, čo neznamená zmenšený rozsah elektrozariadení (práve naopak), ale len ich iné preskúpenie.

Nové kategórie elektrozariadení:

1 – Zariadenie na tepelnú výmenu

2 – Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

3 – Svetelné zdroje

4 – Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm)

5 – Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)

6 – Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)

 

Pri 3 kategóriách je pre ich zaradenie potrebné poznať ich vonkajšie rozmery. Viac informácií ako aj ako sa tieto rozmery odporúčajú merať nájdete v špeciálnom vydaní NATUR-PACK NEWS, ktoré nájdete po kliknutí SEM.

Pod vplyvom týchto zmien by sa už aj tepelné čerpadlá, elektrické kotly, elektrické ohrievače vody či elektromery mali považovať za elektrozariadenia. Žiaľ zmena kategorizácie a „otvoreného rozsahu“ elektrozariadení od 15.8.2018 je stále nová a otvorená téme, preto môže dochádzať ešte stále ku zmenám. Budeme Vás o nich informovať.

V súvislosti so zmenou kategórií súvisí aj úprava štvrťročného výkazu za elektrozariadenia. Do konca roku 2018 sa ešte stále podáva výkaz podľa pôvodných 10 kategórií, teda aj vrátane výkazu za 4.štvrťrok 2018. Nový, upravený formát výkazu sa prvý krát použije až za 1.štvrťrok 2019. Tento nový formát si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

Cenník platný od 1.1.2019 si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

 

So zmenou kategórií elektrozariadení súvisí aj pre-registrácia v Registri výrobcov elektrozariadení, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia SR. Túto preregistráciu pre Vás NATUR-PACK automaticky zabezpečí.

« hore