Zmena smernice o batériách a akumulátoroch

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch bola aktualizovaná Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ.

Smernicou dochádza k úprave zákazu uvádzania na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti.

 

Ortuť

Od termínu 1.10.2015 bude platiť zákaz umiestňovať na trh gombíkové články, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti, aj keď obsah ortuti nepresahuje 2 hmotnostné percentá týchto batérií.

Európska komisia možno predĺži vyššie uvedený termín pre gombíkové články používané v prístrojoch pre nepočujúcich. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a rade o dostupnosti týchto článkov v uvedených prístrojoch najneskôr do 1. októbra 2014. Zatiaľ sa takéto batérie a akumulátory môžu uvádzať na trh do vyčerpania zásob, samozrejme v súlade s platnými právnymi predpismi v SR.

 

Kadmium

Od 1.1.2017 sa bude uplatňovať zákaz umiestňovať na trh batérie a akumulátory (určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch), ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia.

 

Zabezpečenie jednoduchého vyberania použitých batérií a akumulátorov

Podľa článku 11 smernice k prístrojom, ktorých súčasťou sú batérie a akumulátory, musí byť priložený návod s popisom, ako môže konečný užívateľ alebo nezávislý kvalifikovaný odborník tieto batérie a akumulátory bezpečne vybrať. To sa nevzťahuje na prípady, keď je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodov integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a keď sa vyžaduje stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.

 

Registrácia

Dopĺňa sa príloha č. 4, v ktorej sú uvedené náležitosti žiadosti o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov. Okrem názvu a kontaktných údajov výrobcu, názvov značiek, typov batérií a akumulátorov sa bude uvádzať aj informácia o tom ako výrobca plní svoje povinnosti (samostatne alebo kolektívne) a súčasťou registrácie bude aj vyhlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov.

 

Smernica nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 a členské štáty majú dosiahnuť súlad s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2015. Takže môžeme opäť očakávať novelu zákona o odpadoch.

 

18.12.2013

« hore