Zákon o používaní nebezpečných látok v elektrozariadeniach vstúpil do MPK

V druhom májovom týždni vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon upravuje:

  • pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach (ďalej len „elektrozariadenia“),
  • práva a povinnosti výrobcu elektrozariadení, povinnosti splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrozariadeniach,
  • technické požiadavky na elektrozariadenia, postup posudzovania zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami a označenie zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami,
  • zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, dohľad nad dodržiavaním zákona a ukladanie sankcií.

V prílohe č. 1 sú určené kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. Kategória 1 až 10 je totožná s kategóriami doteraz bežne používanými. Novou je kategória 11. Iné elektrozariadenia, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.

Obmedzované látky a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch sú percentuálne vyjadrené v prílohe č. 2.

Ďalšie prílohy 3-5 určujú vnútornú kontrolu výroby, žiadosť o udelenie, obnovenie a odňatie výnimky a zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

Celé znenie uvedeného návrhu zákona nájdete  TU.

Pripomienkové konanie novely zákona končí 27.5.2013. Ak máte aj vy pripomienky, zasielajte nám ich na office@naturpack.sk v dostatočnom predstihu. V prípade úspešného schválenia nadobudne zákon účinnosť 1.októbra 2013.

 

13.5.2013

« hore