Výsledok kontroly SIŽP v NATUR-PACKu

V uplynulom období sa NATUR-PACK, a.s. podrobil kontrole Slovenskej inšpekcie životného prostredia ktorá overila dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 54ga zákona o odpadoch vo vzťahu ku elektroodpadom kat. 1-7 pre zmluvné povinné osoby za roky 2010 a 2011.

Z výsledkov tejto kontroly vyplýva, že oprávnená organizácia NATURPACK:

  • si splnila povinnosť registrácie kolektívnych organizácií;
  • nahlásila zmeny údajov uvedených v žiadosti o zápis do registra v požadovanom termíne od vzniku zmeny;
  • vedie evidenciu za zmluvných výrobcov elektrozariadení a podáva hlásenia podľa § 54b ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 11 ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z.z. elektronickou formou;
  • podané hlásenia za kontrolované obdobie sú úplné a vyplnené v súlade s príslušnými pokynmi;
  • prebrala na spracovanie všetok ponúkaný elektroodpad od výrobcov, pre ktorých vyplýva predmetná povinnosť zo zákona o odpadoch, pochádzajúci zo spätného odberu, od distribútorov, od spracovateľov, ktorí vykonávajú vlastný zber;
  • splnila záväzné limity pre zmluvných klientov za roky 2010 a 2011 pre elektroodpad, podľa § 54b ods. 1 písm. i /  zákona o odpadoch.

 

Zistené nedostatky

V záverečnej správe sa uvádza nasledovné: „Vykonanou kontrolou v kontrolovanom subjekte NATUR-PACK neboli zistené nedostatky dodržiavania povinností  pri nakladaní s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v náväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva.“

« hore