Verejná konzultácia o energetickej efektívnosti a ekodizajne

Európska komisia otvoria 31. augusta 2013 verejnú konzultáciu Hodnotenie smernice o energetickom označovaní a určitých aspetkoch smernice o ekodizajne v ktorej môžu respondenti do 30.novembra 2013 vyjadriť  svoj názor . Záverečná hodnotiaca správa bude uverejnená v roku 2014.

Ako sa uvádza v sprievodných dokumentoch, jedným z cieľov je „ preskúmanie účinnosti uplatňovania smerníc a ich vykonávacích opatrení. V rámci tejto revízie sa zhodnotí aj efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť, pridaná hodnota EÚ a distribučné účinky smerníc. Analýza spojená s revíziou preverí silné a slabé stránky súčasnej implementácie a preskúma možnosti zmeny a ich prijateľnosti.“

 

K dispozícii sú dve verzie konzultačného dotazníka:

  • zjednodušená verzia - určená pre spotrebiteľov, malé a stredné podniky (jednotliví maloobchodní predajcovia a výrobcovia). Je dostupná aj v slovenčine a na otázky sa odpovedá pomocou voliteľných odpovedí; /dotazník/
  • kompletná verzia - určená pre všetky ostatné zúčastnené strany (štátnych úradníkov, zástupcov priemyslu, MVO atď.). K dispozícii je len v angličtine, na otázky sa odpovedá prostredníctvom voliteľných odpovedí ale aj voľným textom. /dotazník/

Povinné energetické štítky sa v EÚ zaviedli v roku 1992 a v roku 2010 boli aktualizované. Smernica sa v súčasnosti vzťahuje na viac ako 10 skupín domácich spotrebičov, pričom tento počet stále narastá. Pôvodne boli používané označovania v triedach A až F. Zvyšovanie efektivity výrobkov spôsobilo rozšírenie triedy A o stupne A+, A++ a A+++. Naopak výrobky triedy s D, E, F sú pomaly vytláčané.

Smernica o ekodizajne bola zavedená v roku 2005 a aktualizovaná v roku 2009. Jej úlohou je zabezpečovať odstránenie najmenej efektívnych a výkonných výrobkov z trhu. Vzťahuje sa na výrobky využívajúce energiu (VVE), energeticky významné výrobky (EVV) a zahŕňa osobitné opatrenia, ktoré sa vykonávajú vo viac ako 20 skupinách výrobkov, pričom ich počet stále stúpa.

Zdroj: www.ec.europa.eu

13.9.2013

« hore