Usmernenie k uvádzaniu recyklačného poplatku viditeľným spôsobom

Nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá výrobcom elektrozariadení povinnosť uvádzať viditeľným spôsobom recyklačný poplatok (RP). Zároveň pre distribútorov stanovuje povinnosť uvádzať RP v prípade, že ho výrobca uviedol.

 

Táto povinnosť sa vzťahuje iba na tzv. „elektrozariadenia z domácnosti“ (definuje ich príloha č.7 Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov). Tento RP pritom nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností.

V praxi to bude znamenať povinnosť uvádzať RP na elektrozariadení z domácností viditeľne v celom distribučnom reťazci.

Táto povinnosť sa dá splniť jednou z týchto alternatív:

- uvádzaním výšky RP na obale elektrozariadenia
- uvádzaním výšky RP na etikete elektrozariadenia
- uvádzaním výšky RP na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri predaji elektrozariadenia

Z logického výkladu zákona a usmernenia ministerstva životného prostredia vyplýva, že sa má uvádzať konkrétna výška recyklačného poplatku za kus dotknutého elektrozariadenia, RP by mal byť nemenný v celom distribučnom reťazci a nemal by byť súčasťou marže.

 

Čo táto zmena znamená pre výrobcu/ dovozcu a distribútora/ predajcu elektrozariadenia?

Z dlhodobého hľadiska, rešpektujúc fakt, že RP je potrebné uvádzať viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci, sa javí ako najschodnejšie uvádzať viditeľne výšku RP na daňovom doklade.

Pri uvádzaní výšky RP na daňovom doklade odporúčame, aby sa uvádzala celková cena za dané elektrozariadenie vrátane recyklačného poplatku s následnou informáciou o výške recyklačného poplatku zahrnutej v cene elektrozariadenia.

Od kedy je nutné uvádzať výšku RP viditeľným spôsobom?

Zákon platí od 1.1.2016. Vzhľadom na náročnosť implementácie tejto povinnosti bolo MŽP SR požiadané o prechodné obdobie na implementáciu tejto povinnosti, a to počas prvého kvartálu 2016.

 

Čo táto zmena znamená pre výrobcu elektrozariadení – klienta NATUR-PACK

- kusové sadzby za elektrozariadenia z domácností
Aby sme umožnili preukazovanie výšky RP viditeľným spôsobom, prechádzame od 1.1.2016 na kusové sadzby (za tzv. elektrozariadenia z domácnosti).

- úprava nahlasovaných údajov výrobcom elektrozariadení do NATUR-PACK – nahlasovanie KUSOV AJ KILOGRAMOV vo štvrťročných výkazoch za elektrozariadenia z domácností

 

Výkaz sa bude podávať elektronicky (momentálne na to pripravujeme informačný systém). Štruktúra požadovaných údajov je uvedená na www.naturelektro.sk/dokumenty „Štruktúra výkazu výrobcu EEZ 2016“. Štruktúra výkazu bude obsahovať aj informáciu o tom, či sa jedná o tzv. elektrozariadenie z domácností, a teda či sa naň vzťahuje povinnosť viditeľným spôsobom uvádzať RP.

Výkaz do NATUR-PACK bude potrebné podať v novej forme prvýkrát za 1.Q.2016 (začiatkom apríla 2016).

Cenník pre elektrozariadenia pre rok 2016 / výšku recyklačného poplatku Vám zašleme a nájdete ju na www.naturelektro.sk/dokumenty „Výška recyklačného poplatku 2016“ ku koncu mesiaca január.

 

 

14.01.2016

« hore