Stiahnutie usmernenia o elektrozariadeniach

Ministerstvo ŽP upozorňuje všetkých výrobcov elektrických a elektronických zariadení na zrušenie plnenia povinnosti výrobcov mobilných klimatických zariadení, plynových vykurovacích kotlov, tepelných čerpadiel a iných elektrozariadení vo vzťahu k ôsmej časti zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov, zo dňa 23.2.2012.

Uvedené usmernenie sa týka zariadení, ktoré je možné demontovať od stavebných prvkov bez toho, aby ich bolo nutné výrazne meniť alebo upravovať. Ide o:

  • Nástenné, parapetné a mobilné chladiace a vykurovacie jednotky fungujúce samostatne, alebo ako multi systémy, ktoré sa nazývajú aj ako split systémy.
  • Plynové kotle používané na vykurovanie domácností alebo iných administratívnych a prevádzkových priestorov.
  • Tepelné čerpadlá používané na vykurovanie alebo chladenie obytných a prevádzkových miestností.

Pokiaľ má výrobca elektrických a elektronických zariadení pochybnosti o tom, či ním dodávané elektrozariadenie spadá do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, požiada Ministerstvo ŽP o rozhodnutie v predmetnej veci.

Pre správne posúdenie elekrozariadenia výrobca predloží k žiadosti nasledovné doklady:

  • Presný názov zariadenia s uvedením typového označenia.
  • Prospektový materiál s popisom funkčnosti zariadenia a technickými parametrami o spôsobe montáže elektrozariadenia, resp. či si elektrozariadenie vyžaduje odbornú montáž a podmienku jeho funkčnosti vo vzťahu k pevne zabudovaným rozvodom budovy.
  • V prípade, že Ministerstvo rozhodne, že dotazované elektrozariadenie nespadá do pôsobnosti ôsmej časti zákona o odpadoch, výrobca pri predaji predmetného elektrozariadenia upozorní kupujúceho, na povinnosti držiteľa odpadu zákona o odpadoch.

Ministerstvo životného prostredia SR bude zverejňovať na svojej web stránke všetky rozhodnutia vydané k žiadostiam výrobcov elektrozariadení.

 

 

Zdroj: www.minzp.sk

23.1.2013

« hore