Ročné hlásenie výrobcov batérií po novom – termín do 28.2.2014

Ročné hlásenie výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov je povinnosť podať do 28.2.2014 Ministerstvu životného prostredia SR.

Hlásenie musí obsahovať podľa §48c ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch údaje

  • o množstve batérií a akumulátorov, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky v s rozdelením na prenosné, automobilové, priemyselné;
  • o množstve použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia v členení batérií a akumulátorov na prenosné, automobilové, priemyselné a podľa katalógových čísel.

Vo vyhláške č. 310/2013 Z. z. sa nachádza len vzor tlačiva pre výrobcov a dovozcov prenosných batérií a akumulátorov.

Preto sme pripravili vzor, ktorý môžu použiť či už dovozcovia prenosných batérií (str. 1-4) ale aj dovozcovia automobilových a priemyselných batérií (str. 1).

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať priamo vášho obchodného zástupcu.

 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

« hore