Ročné hlásenie výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že do 28. februára je výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, v zmysle § 48f ods. 5 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinný viesť evidenciu batérií a akumulátorov a na základe evidencie ohlasovať Ministerstvu životného prostredia SR za predchádzajúci kalendárny rok údaje o množstve použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, spracovanie a recykláciu.

Toto hlásenie sa vzťahuje aj na zabudované prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú dovážané ako súčasť elektrozariadenia. Pri zabudovaných batériách a akumulátoroch je potrebné v hlásení uviesť, že sa jedná o zabudované batérie a akumulátory.

Ročné hlásenie za rok 2011 sa vypĺňa na základe usmernenia „Usmernenie k povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov ohlasovať údaje v zmysle § 48 f ods. 5 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“)“ vydaného Ministerstvom životného prostredia, ktoré si môžete stiahnuť na stránke ministerstva http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/baterie-akumulatory/. Okrem množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh (za rok 2010 a 2011), je potrebné do ročného hlásenia uviesť aj množstvo batérií a akumulátorov pre ktoré bol zabezpečený zber (rok 2011) a pre ktoré bolo zabezpečené spracovanie (rok 2011).

V súlade so zákonom o odpadoch výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku (§ 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), uvádza na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

V súlade so zákonom o odpadoch prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

 

Vzor hlásenia si môžete stiahnuť tu.

« hore