Oprávnené organizácie budú zverejňovať účtovnú uzávierku

Dňa 31.12.2011 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 547/2011, ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve. Ten obsahuje i novelu zákona č. 119/2010 o obaloch. Novela sa týka zverejňovania výkazov ziskov a strát a súvah.

Z novelizovaného znenia vyplýva, že oprávnené organizácie už nebudú predkladať ministerstvu súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po jej schválení a v rovnakej lehote ich verejne sprístupňovať v elektronickej forme, ale uložia účtovnú závierku v registri účtovných závierok do 30 dní po jej schválení.

Register účtovných závierok vznikol práve v novelizovanom zákone o účtovníctve. Podľa neho sa register člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty len niektorých vybraných účtovných jednotiek (najmä verejnej správy), avšak verejnú časť určuje zákon aj pre iné účtovné jednotky, „ak to tak určuje osobitný predpis“. Práve v odkaze na osobitné predpisy je uvedený aj paragraf zákona o obaloch, ktorý sa týka oprávnených organizácií.

Znenie shválenej novely

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

Pozn.: Ruší sa teda ustanovenie o tom, že oprávnená organizácia predkladá ministerstvu súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po jej schválení a v rovnakej lehote ich verejne sprístupní v elektronickej forme.

2. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Oprávnená organizácia uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok (§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.) do 30 dní po jej schválení.

Zdroj: odpady-portal.sk


« hore