Novela vyhlášky k zákonu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Zákon č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, s účinnosťou od 01.01.2014, zavádza pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok (Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE) v elektrozariadeniach. Zákon sa ďalej venuje právam a povinnostiam výrobcu elektrozariadení ako aj právam a povinnostiam splnomocneného zástupcu, dovozcu či distribútora elektrozariadení.

Technické požiadavky kladené na elektrozariadenia sú bližšie špecifikované vo vykonávacej vyhláške č. 465/2013 Z.z., ktorá bola s účinnosťou od 15.07.2014 novelizovaná vyhláškou č. 196/2014 Z.z. a vyhláškou č. 346/2014 Z.z. s účinnosťou od 17.12.2014. Novelami sa zmenila odvolávka na technické požiadavky a príloha vyhlášky, kde sú špecifikované prebrané právne záväzné akty EÚ.

 

Zákon ako aj vyhlášky si môžete prečítať a stiahnuť v sekcii Legislatíva.

 

30.1.2015

« hore