Nové povinnosti pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrozariadeniach

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal na konci októbra zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. O možnosti pripomienkovania návrhu daného zákona sme Vás informovali v máji tohto roku na našich stránkach. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2014 a týkať sa bude hlavne výrobcov, dovozcov a distribútorov či predajcov elektrických a elektronických zariadení obsahujúcich určité nebezpečné látky.

DOPLNENÉ Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 9.11.2013 uverejnený v Zbierke zákonov SR.

 

Zákon upravuje

 • pravidlá obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „elektrozariadenia“),
 • práva a povinnosti výrobcu, povinnosti splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrozariadeniach,
 • technické požiadavky na elektrozariadenia, posudzovanie zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami a označenie zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami,
 • dohľad nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností.

 

Nová kategória

Zákon sa vzťahuje na 11 kategórií elektrozariadení označených písmenami a - k, z ktorých kategórie a – j sú totožné s elektrokategóriami doteraz bežne používanými a označovanými ako kategórie 1 - 10. Novou je kategória k. Iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia podľa písmen a) až j).

 

Výnimky

Zákon taktiež určuje aj výnimky na ktoré sa nevzťahuje, ako napríklad zariadenia potrebné na bezpečnosť štátu, veľké stacionárne priemyselné náradia, fotovoltické panely, atď.

Obmedzované látky a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch sú uvedené v prílohe č. 1 zákona.

Nebezpečné látky uvedené  v prílohe č.1 možno používať vo vybraných elektrozariadeniach len za stanovených technických požiadaviek, ktoré ustanoví MŽP SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Medzi základné povinnosti výrobcu budú patriť:

 • zabezpečiť, aby elektrozariadenia uvádzané na trh boli navrhnuté a vyrobené v súlade so zákonom, t.j. neobsahovali nebezpečné látky stanovené v prílohe č.1,
 • vypracovať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a vykonať postup vnútornej kontroly výroby alebo ho dať vykonať,
 • vydať pre elektrozariadenie EÚ vyhlásenie o zhode a umiestniť na elektrozariadenie označenie CE,
 • uchovať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a EÚ vyhlásenie o zhode 10 rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh,
 • zabezpečiť na elektrozariadení umiestnenie identifikačného prvku a obchodných údajov,
 • viesť 10 rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
 • ...

 

Medzi základné povinnosti dovozcu budú patriť:

 • uvádzať na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
 • zabezpečiť pred uvedením elektrozariadenia na trh
 • vykonanie primeraného postupu posudzovania zhody výrobcom,
 • vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,
 • umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
 • pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,
 • uvedenie identifikačného prvku a obchodných údajov výrobcom,
 • uviesť na elektrozariadení svoje obchodné údaje,
 • uchovávať kópiu vyhlásenia o zhode 10 rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh,
 • viesť 10 rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
 • ...

 

Medzi základné povinnosti distribútora budú patriť:

 • overiť pri sprístupňovaní elektrozariadenia na trh
  • umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
  • pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,
  • uvedenie identifikačného prvku a obchodných údajov a prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami zákona výrobcom a dovozcom,
 • viesť 10 rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
 • ...

 

 

Celé znenie zákona nájdete TU.

Návrh vyhlášky stanovujúcej technické požiadavky používania nebezpečných látok vo vybraných elektrozariadeniach nájdete TU.

Predpokladaná účinnosť vyhlášky je stanovená na 1.januára 2014.

 

7.10.2013

doplnené 12.11.2013

« hore