Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v pripomienkovom konaní

S cieľom obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou bola v roku 2010 Európskym parlamentom a Radou schválená Smernica Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Smernica EPaR 75/2010/EÚ ustanovuje jasnejšie pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré zaistia rovnosť pri uplatňovaní požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tak aj vytvoria jednotnú platformu pre konkurencieschopnosť  podnikov  v rámci EÚ.

Nová právna úprava rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia  priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady).

Jednak sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii.

Navrhovaný zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia nadobudne platnosť 7. januára 2013.

Celý text návrhu zákona je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania: http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

« hore