Ministerstvo zverejnilo priebežné údaje kolektívnych organizácií o spracovaní elektroodpadu.


Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na sklonku prázdnin údaje o tom, ako jednotlivé kolektívne organizácie plnia povinnosti výrobcov elektrozariadení pri zabezpečení úniou vnúteného cieľa zberu. K získaniu komplexného prehľadu o objemoch, trhových podieloch a plneniach kolektívnych organizácií však chýbajú hlásenia niektorých z nich, ktoré s ich zverejnením nesúhlasili. Zákon to od nich nevyžaduje.


Zo šestnástich registrovaných kolektívnych organizácií zastupujúcich výrobcov elektrozariadení v SR vo vzťahu k „ich“ elektoroodpadom dalo súhlas na verejnú kontrolu plnenia cieľov zberu a spracovania iba dvanásť (sedemnástou je AWES, ktorá zatiaľ nevykazuje aktivitu – pozn. red.). Najväčšou z tých, ktoré so zverejnením nesúhlasili, je ASEKOL SK, dcéra dominantného hráča na českom trhu kolektívnych systémov, ktorý začiatkom minulého roku expandoval i na slovenský trh.

 

Ronald Blaho: metodika nie je presná

Podľa riaditeľa spoločnosti Ronalda Blaha však nie je dôvodom to, že by nechceli s ministerstvom spolupracovať, ale skutočnosť, že uvedené požadovanie informácií je nesystémové.

"Náš trhový podiel v tabuľke, ktorý sme obdržali z MŽP SR, absolútne nezodpovedá realite. Preto nemáme dôvod nazdávať sa, že tabuľky posielané iným kolektívnym organizáciám boli predvyplnené správne. Aby to tak bolo, muselo by mať ministerstvo najskôr od všetkých organizácií zoznamy medziročných zmien prechodov jednotlivých výrobcov a distribútorov z jednej kolektívnej organizácie do inej, pretože nejaké zmeny sa dejú, plus každý rok vznikajú a zanikajú výrobcovia a distribútori. Až následne sa dajú určovať jednotlivé podiely a zabezpečenie zberových podielov“, konštatuje Ronald Blaho.

Podľa Blahu ministerstvo síce prišlo s dobrou myšlienkou kontroly plnenia zberových povinností Slovenskej republiky, ale ide v tejto veci nad rámec aktuálnej legislatívy, podľa ktorej mu takéto zbieranie dát neprináleží. Spoločnosť Asekol SK však podľa jej riaditeľa zabezpečila k júnu 2012 zber v celkovom množstve približne 1.420 ton. Údaj redakcii poskytla kolektívna organizácia ešte koncom augusta, bez uzavretia celého mesiaca jún.

 

Jiří Mikulenka: zverejňovanie je nad rámec zákona

So zverejnením údajov nesúhlasí ani kolektívna organizácia SLOVMAS. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Jiřího Mikulenku je to z dôvodu, že ministerstvo zavádza praktiky nad rámec zákona a vyhlášok. Ministerstvo pritom podľa Mikulenku nabádali k prijatiu takých noviel legislatívy, ktoré by systémovo riešili odpadové hospodárstvo a transparentnosť, no napriek ponukám na spoluprácu a predkladaniu rôznych návrhov to ministerstvo neakceptovalo a „vyrábalo“ si legislatívu podľa seba alebo podľa požiadaviek účelovej lobby.

„Na základe predchádzajúcich skúseností nemáme dôveru k zamestnancom ministerstva a tým ani ku tejto inštitúcii“, konštatuje Jiří Mikulenka.

Aké zmeny legislatívy z ich strany navrhovali, to Mikulenka nechcel „vzhľadom na rozsah témy“ špecifikovať.

So zverejnením svojich objemov a plnení nesúhlasili ani ďalšie dva menšie kolektívne systémy, NOWAS a EnviLine.

 

Niektorí problém majú, iní nie

So zverejňovaním trhových podielov nemá problém kolektívna organizácia SEWA. Podľa Jozefa Kozáka, výkonného riaditeľa organizácie, možno nepresnosti vo výpočtoch jednoducho a priebežne korigovať. „Zverejňovanie týchto údajov považujem za správny krok a preto sme naše údaje zverejnili. V trhových podieloch boli nejaké chyby, upravili sme ich a zaslali opravené na ministerstvo“, objasňuje Jozef Kozák.

Migráciu medzi kolektívnymi organizáciami nepovažuje za zásadný problém pre zverejňovanie údajov ani Michal Sebíň, riaditeľ kolektívnej organizácie NATUR-PACK. Údaje z ich strany ministerstvo zapracovalo korektne.

„Trhové podiely stanovilo ministerstvo v súlade s ročným hlásením, ktorý naša kolektívna organizácia zaslala. Rozdiely, ktoré vznikli presunom výrobcov medzi jednotlivými kolektívnymi organizáciami, sme ministerstvu oznámili, tabuľky boli následne aktualizované. Materiál zverejnený na stránke ministerstva je v súlade s aktuálnym stavom“, vysvetľuje Michal Sebíň. Podľa Sebíňa by podobnú aktivitu privítali pre všetky komodity, na ktoré sa vzťahujú povinnosti výrobcov, teda i na obaly, batérie a ďalšie triedené komodity.

Korektnosť údajov nespochybňuje ani kolektívna organizácia E-cycling. Podľa Michaely Murgašovej zo spoločnosti E-cycling je podiel, ktorý vypočítalo ministerstvo, stanovený správne. „V priebehu roku 2012 sme na ministerstvo dvakrát posielali zmenu údajov, týkajúcich sa hodnoty uvedenia na trh v roku 2011, vo viacerých kategóriách z dôvodu ukončenia činnosti niektorých našich členov. Máme za to, že MŽP SR bude tieto zmeny akceptovať a následne prepočíta naše trhové podiely v daných kategóriách“, predpokladá Michalea Murgašová.

Správnosť údajov čiastočne potvrdil aj Oliver Čelko, generálny riaditeľ združenia EKOLAMP. V prípade Ekolampu sú podľa Čelka údaje o uvedení na trh v poriadku. „Trhový podiel sa počíta z celkového množstva uvedeného na trh v predošlom roku všetkými kolektívnymi organizáciami. Či sú tieto množstvá korektné a správne uvedené, to neviem povedať. Zmeny v trhových podieloch počas roka nenahlasujeme“, tvrdí Oliver Čelko.

Kolektívna organizácia ENVIDOM, ktorá svoje údaje o podieloch a plneniach taktiež zverejnila, výhrady niektorých organizácií voči presnosti údajov nekomentovala.

 

Niektoré organizácie nespolupracujú, bráni sa ministerstvo

Ministerstvo životného prostredia výhrady Asekol-u voči korektnosti zverejnených údajov odmieta. Ministerstvo vo svojom stanovisku uvádza, že rezort v súčasnosti preberá iniciatívy Koordinačného centra pre elektroodpad (centrum založili kolektívne organizácie na dobrovoľnej báze v roku 2009 – pozn. red.). Podľa envirorezortu sa centrum v júni 2011 rozpadlo, preto začalo ministerstvo vyvíjať iniciatívu v oblasti zvýšenej kontroly plnenia zberu a spracovania elektroodpadov.

„Od roku 2012, kedy MŽP SR prevzalo od Koordinačného centra povinnosť rozpisu limitov pre plnenia cieľov zberu, snaží sa zohľadňovať aj zmeny limitov cieľov zberu spôsobené prestupom výrobcov z jednej kolektívnej organizácie do druhej, v prípade, že kolektívna organizácia zmenu nahlási. Toto bol aj prípad prechodu niektorých významných výrobcov elektrozariadení z kolektívnej organizácie Envidom do Asekol-u a Natur-pack-u. Zmenu ministerstvu nahlásila kolektívna organizácia Envidom, následne ministerstvo požiadalo spoločnosti Asekol a Natur-pack o odsúhlasenie zmeny. Kolektívna organizácia Asekol potvrdila príchod výrobcov elektrozariadení, ktorí prešli z Envidom-u, ale pre ďalšie obdobie odmietli zdieľať údaje o prípadných zmenách v štruktúre výrobcov, a tak isto aj verejnú kontrolu plnenia cieľa zberu“, objasňuje ministerstvo životného prostredia.

 

Rezort chce získavať údaje priamo od výrobcov

Ministerstvo si však uvedomuje, že súčasný systém vyhodnocovania trhových podielov by bol presnejší, ak by trhové podiely za rok 2012 bolo možné spracovávať nie pre kolektívnu organizáciu, ale pre každého výrobcu a dovozcu samostatne.

„Uvedomujeme si, že za plnenie limitov a financovanie zberu, prepravy a spracovania elektroodpadov sú zodpovední výrobcovia elektrozariadení a túto zodpovednosť nie je možné preniesť na kolektívnu organizáciu. Treba však poznamenať, že zber a spracovanie údajov spracováva pre ministerstvo SAŽP a informačný systém, v ktorom sa spracovávajú hlásenia podľa zákona o odpadoch, neumožňuje sledovať hlásenia a následné výstupy podľa výrobcov, ale len podľa kolektívnych organizácií“, bráni sa ministerstvo.

Snahou envirorezortu je preto dobudovať informačný systém tak, aby hlásenia za rok 2012 bolo možné spracovávať pre každého výrobcu samostatne a následne aj každému výrobcovi určiť jeho podiel zberu.

Tento spôsob podľa ministerstva určí zodpovednosť za plnenie cieľov zberu výrobcovi a nie kolektívnej organizácii, tak, ako to ukladá zákon o odpadoch a smernica EÚ. Zároveň vylúči prípadné špekulatívne zmeny kolektívnych organizácii počas roku.

„Výrobca si pri zmene kolektívnej organizácie počas roku bude stále prenášať svoju povinnosť a následne bude možné skontrolovať aj jeho plnenie a v prípade nesplnenia si zákonnej povinnosti menovite určiť aj zodpovednosť“, konštatuje ministerstvo životného prostredia.

 

Zdroj: www.odpady-portal.sk

« hore