Cieľ zberu OEEZ pre rok 2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo dňa 26.05.2014 kolektívnej organizácii NATUR-PACK, a.s. informáciu o určení cieľa zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) pre rok 2014 pre kategórie elektrozariadení 1-7 (elektrozariadenia z domácností). Cieľ zberu bol vypočítaný na základe ročných hlásení výrobcov elektrických a elektronických zariadení podaných za rok 2013 a cieľa odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom, t.j. 4 kg OEEZ/obyvateľa.

Cieľ zberu OEEZ bol stanovený na 47,46 % z množstva EEZ uvedených na trh v roku 2013. Uvedený cieľ zberu predstavuje minimálne množstvá, pre ktoré je potrebné zabezpečiť zber a zhodnotenie OEEZ. Splnenie tohto limitu nezbavuje výrobcov povinnosti podieľať sa na financovaní zberu, prepravy a spracovania OEEZ, ktorý bude k dispozícii na trhu, podľa trhových podielov výrobcov.

 

29.5.2014

« hore