Cieľ zberu OEEZ pre rok 2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo dňa 21.05.2013 kolektívnej organizácii NATUR-PACK, a.s. informáciu o určení cieľa zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) pre rok 2013 pre kategórie elektrozariadení 1-7 (elektrozariadenia z domácností). Cieľ zberu bol vypočítaný na základe ročných hlásení výrobcov elektrických a elektronických zariadení podaných za rok 2012 a cieľa odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom, t.j. 4 kg OEEZ/obyvateľa.

Cieľ zberu OEEZ bol stanovený na 45,93 % z množstva EEZ uvedených na trh v roku 2012. Uvedený cieľ zberu predstavuje minimálne množstvá, pre ktoré je potrebné zabezpečiť zber a zhodnotenie OEEZ. Splnenie tohto limitu nezbavuje výrobcov povinnosti podieľať sa na financovaní zberu, prepravy a spracovania OEEZ, ktorý bude k dispozícii na trhu, podľa trhových podielov výrobcov.

18.6.2013

« hore