Cezhraničná preprava použitých elektrozariadení – novela vyhlášky o RZV

Dňa 1.2.2017 bola v zbierke zákonov zverejnená novela vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá sa dňom zverejnenia stala aj účinnou!

Novela bola pripravená a nevyhnutná z  dôvodu, že bolo potrebné zosúladenie s európskou legislatívou, a to konkrétne so smernicou EPaR 200/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (upravená príloha II smernice) a smernicou EPaR 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (príloha VI smernice), a to konkrétne cezhraničná preprava použitých elektrozariadení. V prípade cezhraničnej prepravy  použitých elektrických a elektronických zariadení, ktoré ešte nie sú považované za elektroodpad,  sú v smernici EPaR 2012/19/EÚ vymedzené minimálne požiadavky na prepravu použitých EEZ, ktoré bolo potrebné zapracovať aj do našej právnej úpravy.

 

 

Z uvedeného dôvodu bol:

  • upravený § 13 vyhlášky,
  • doplnený nový § 13a vyhlášky – týkajúci sa požiadaviek pri cezhraničnej preprave použitých elektrozariadení,
  • upravený § 14 vyhlášky,
  • doplnená príloha č. 16a vyhlášky – prípady, kedy je použité EEZ považované za odpad,
  • doplnená príloha č. 16b vyhlášky – protokol o skúške funkčnosti použitého EEZ,
  • doplnená príloha č. 16c vyhlášky – protokol k cezhraničnej preprave použitého EEZ podľa § 88 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch.

Okrem spomenutých úprav sa novela dotýkala aj:

  • úpravy príloh č. 7 a 8 vyhlášky – úprava/doplnenie niektorých katalógových čísiel kategórií elektrozariadení
  • úpravy prílohy č. 15 – informácie k ťažkým kovom pri výrobe vozidiel
  • úpravy prílohy č. 16 – časť B: Papier a lepenka – knihy boli vyňaté z pod rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov

Novelu vyhlášky zverejnenú v zbierke zákonov 1.2.2017 si môžete pozrieť TU .

3.2.2017


« hore