Informovanie spotrebiteľa

Informovanie spotrebiteľa podľa § 27 ods.4 písm.i zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch

 

Informačná povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 27 ods.4 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a § 5 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov sa plní prostredníctvom návodu na použitie alebo osobným poskytnutím informácie v mieste predaja - na toto informovanie môžete použiť informačný leták, ktorý sme pre Vás pripravili (vo formáte A4 a A3)

leták EEZ_A4

leták EEZ_A3

 

Základné pojmy

 • odpad – hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť
 • pôvodca odpadu
  • každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
  • ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov
 • držiteľ odpadu – pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad fyzicky v držbe
 • elektrozariadenie – zariadenie, ktoré na svoju činnosť potrebuje elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd
 • elektroodpad – elektrozariadenie, ktoré je odpadom, vrátane všetkých súčiastok,  konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje
 • elektroodpad z domácností – elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností
 • veľmi malý elektroodpad – elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm

 

 

Kam so starým nechceným elektrospotrebičom?

Použitý elektrospotrebič by sa nemal zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale mal by sa zbierať oddelene, aby sa mohla zabezpečiť jeho ekologická recyklácia. Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram prečiarknutej zbernej nádoby, ktorým je označené každé elektrozariadenie.

Kľúčovú úlohu pri nakladaní s elektroodpadom teda zohrávajú samotní spotrebitelia, nakoľko od nich závisí, čo urobia s nepotrebnými elektrospotrebičmi.

 

Občania majú viacero možností odovzdania starých elektrozariadení:

 • v predajni elektrozariadení pri kúpe nového elektrospotrebiča - tzv. systém spätného zberu
 • zanesením opotrebovaného elektrospotrebiča na zberný dvor
 • pri mobilnom zbere organizovanom v obci
 • na zbernom mieste elektroodpadu

 

Systém spätného zberu

Systém spätného zberu je zavedený vo všetkých predajniach elektrozariadení na celom území Slovenska. Systém je založený na bezplatnom odobratí starého elektrozariadenia pri kúpe nového, na výmennom základe kus za kus. Elektrozariadenia musia byť rovnakého funkčného určenia, čiže pri kúpe práčky môžete v predajni odovzdať Vašu starú práčku. Distribútor (predajca) sa následne postará o zabezpečenie ekologického zhodnotenia elektroodpadu podľa platnej legislatívy.

 

Predajca Vám môže odmietnuť prevziať Váš starý elektrospotrebič v prípade, že je poškodený, nekompletný alebo inak znehodnotený. Spotrebiče preto odovzdávajte v kompletnom stave, nerozoberajte ich ani z nich nič nevyberajte. Neodbornou manipuláciou ohrozujete nie len svoje zdravie ale aj životné prostredie, nakoľko látky obsiahnuté v elektrozariadeniach môžu predstavovať potenciálne riziko pre Vaše zdravie a zdravie Vášho okolia, ako aj riziko pre životné prostredie. Systém spätného zberu elektroodpadu z domácnotí je bezplatný.

 

Veľmi malý elektroodpad a elektroodpad zo svetelných zdrojov je možné bezplatne odovzdať aj v maloobchodných predajniach, kde je predajná plocha vyhradená pre elektrozariadenia väčšia ako 400 m2.

 

Zberné dvory

Odovzdanie starého elektrozariadenia na zberné dvory vo Vašej obci môžete využiť v prípade, že nekupuje nový elektrospotrebič. Táto služba je pre obyvateľov príslušnej obce bezplatná.

 

Mobilné zbery

Starý spotrebič je taktiež možné odovzdať aj počas mobilných zberov, ktoré sa zvyčajne organizujú v obci dvakrát ročne v presne stanovený dátum. Obec určí dočasné miesta zberu, kde môžu občania bezplatne odovzdať svoj elektroodpad.

 

Zberné miesto elektroodpadu

Staré elektrozariadenie je možné odovzdať aj na zbernom mieste elektroodpadu, čo je miesto v obci špeciálne určené na takýto zber elektroodpadu.

 


Odovzdaním elektroodpadu pri kúpe nového spotrebiča či využitie zberných dvorov, mobilných zberov alebo zberných miest, sa prispieva k ekologickému nakladaniu s elektroodpadom, čím sa eliminujú možné negatívne vplyvy tohto odpadu na životné prostredie ako aj zdravie ľudí. Aby sa zabránilo možnému úniku nebezpečných látok do životného prostredia je dôležité staré elektrozariadenia nerozoberať ale odovzdávať ich kompletné. Pri odbornom nakladaní s elektroodpadom je možné okrem zachytenia nebezpečných látok získať železné, neželezné i drahé kovy, sklo, plasty či ďalšie suroviny, ktoré sa opätovne použijú pri výrobe nových výrobkov. Používanie druhotných surovín je nie len šetrnejšie k životnému prostrediu, nakoľko sa obmedzuje ťažba primárnych surovinových zdrojov, ale predstavuje aj ekonomickejšiu alternatívu samotnej ťažby.

 

Dostupné zberné miesta ako aj miesta spätného zberu môžete nájsť na http://naturelektro.sk/mapa-zbernych-miest/

« hore