FAQ

1. Kto je výrobcom elektrozariadení?

 

Podľa § 32 ods.16 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), výrobcom elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja:

a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,

b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a),

c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,

d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),

e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca elektrozariadení“).

 

Poznámka: Z predmetného ustanovenia vyplýva, že aj dovozca elektrozariadení do Slovenskej republiky je považovaný za výrobcu elektrozariadení.

 

Za výrobcu elektrozariadení sa považujú aj spoločnosti, ktoré dovážajú elektrozariadenia zo zahraničia do Slovenskej republiky za účelom používania pre vlastnú potrebu. Týkajú sa ich ale len vybrané povinnosti výrobcu elektrozariadení a výnimkou taktiež je, že si tieto povinnosti nemusia plniť kolektívne, cez organizáciu zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) ani nemusia žiadať o autorizáciu na individuálne plnenie. Viac informácii k tejto problematike nájdete v § 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch a § 22 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „evidenčná vyhláška).

 

2. Aké povinnosti má výrobca elektrozariadení?

 

Povinnosti výrobcov elektrozariadení ustanovuje § 27 ods. 4 a § 34 zákona odpadoch, ako napríklad:

 • registrácia v Registri výrobcov elektrozariadení vedenom MŽP SR + ohlasovanie zmien
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak spoločnosť nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR
 • vedenie evidencie o množstve EEZ uvedených na trh a zasielanie hlásení z evidencie na MŽP SR a ich archivácia
 • zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu minimálne vo výške záväzných limitov v prílohe č.3 zákona o odpadoch
 • označiť EEZ ochrannou známkou a grafickým symbolom      
 • zabezpečiť, aby EEZ neobsahovalo ťažké kovy nad prípustné koncentrácie a aby bolo vyrobené tak, aby bola uľahčená jeho demontáž, opätovné použitie a recyklácia
 • vypočítať zberový a trhový podiel
 • pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale, etikete alebo daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení
 • informovanie spotrebiteľa
 • zasielanie štvrťročných hlásení z evidencie podľa § 12 evidenčnej vyhlášky (č. 366/2015) na MŽP SR a ich archivácia
 • ak výrobca EEZ dodáva EEZ konečnému používateľovi v rámci zásielkového predaja vrátane elektronického predaja, je povinný zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru

 

 

3. Ako sa zapísať do Registra výrobcov elektrozariadení?

 

Výrobca elektrozariadení je povinný požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred uvedením elektrozariadenia na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“)

 

 

4. Aké povinnosti má distribútor elektrozariadení?

 

Distribútor elektrozariadení je osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.

Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu SR v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.

 

§ 37 zákona o odpadoch ustanovuje povinnosti distribútora elektrozariadení, ako napríklad

 • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom
 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber  elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu; spätný zber sa vykonáva pri predaji elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus. Odovzdávaný elektroodpad musí pochádzať z rovnakej kategórie a byť rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. V prípade, že predajná plocha určená na predaj elektrozariadení je väčšia ako 400 m2, je distribútor povinný vykonávať aj spätný zber veľmi malých elektroodpadov (menší ako 25 cm) a elektroodpad zo svetelných zdrojov bez povinnosti kúpy. Distribútor môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.
 • informovať na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
 • spätné odobratý elektroodpad odovzdať výrobcovi elektrozariadení, OZV alebo spracovateľovi elektroodpadu tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.
 • v prípade distribúcie elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, vykonávať spätný zber  v mieste, kde vydáva elektrozariadenie alebo na mieste, kde má sklad. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom.

Ak distribútor dodáva priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení, prechádzajú na neho povinnosti výrobcu elektrozariadení.

 

5. Kolektívne plnenie

 

Kolektívne plnenie je zabezpečenie kolektívneho nakladania s elektroodpadom výrobcom elektrozariadení na základe zmluvy s OZV, pri zachovaní zodpovednosti výrobcu za plnenie cieľov a limitov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

 

Každá z 10 kategórií elektrozariadení sa považuje sa samostatný vyhradený výrobok podľa zákona, a preto je možné každú kategóriu EEZ plniť samostatne, t.j. individuálne alebo prostredníctvom jednej OZV.

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje prostredníctvom svojho systému NATURELEKTRO pre svojich členov:

 • Registráciu v Registri výrobcov elektrozariadení + ohlasovanie zmien
 • Vedenie evidencie a ohlasovanie údajov z evidencie MŽP SR podľa § 27 ods. 4 písm. h zákona o odpadoch aj § 12 evidenčnej vyhlášky (č. 366/2015)
 • Plnenie cieľa zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadu
 • Plnenie povinností týkajúcich sa spätného zber, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom
 • Zabezpečenie zberných miest
 • Organizácia verejných informačných kampaní
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti elektroodpadov

 

6. Od akého množstva elektrozariadení je výrobca povinný plniť si povinnosti výrobcu elektrozariadení?

 

Zákon o odpadoch neustanovuje minimálne množstvo elektrozariadení uvedených na trh, od ktorého je potrebné si plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení. Výrobca je povinný si tieto povinnosti plniť od začiatku uvedenia elektrozariadení na trh, s tým, že o registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení musí požiadať ešte pred samotným uvedením elektrozariadenia na trh.

 

7. Ako majú byť elektrozariadenia označené po 13.auguste 2005?

 

Podľa § 34 ods.1 písm.b) zákona odpadoch, výrobca elektrozariadení je povinný označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré používa výrobca na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh  po 13. auguste 2005.

Vzhľadom na to, že grafický symbol podľa § 34 ods.1 písm.c) zákona vyjadruje, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13.auguste 2005, je postačujúce, ak je zariadenie označené iba týmto symbolom.        

Elektrozariadenia musia byť označené grafickými symbolmi (príloha č.9 RZV vyhlášky (č. 373/2015)) viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak nie je možné elektrozariadenie takto označiť z dôvodu veľkosti alebo funkčnosti, označí sa súčasne obal, návod na použitie a záručný list elektrozariadenia.

« hore