Systém NATURBAT

Systém NATURBAT je transparentný systém  zberu, zhodnocovania a recyklácie použitých batérii a akumulátorov, otvorený pre všetky zainteresované osoby, založený na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

NATURBAT garantuje výrobcom prenosných batérii a akumulátorov splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Ide najmä o zabezpečenie plnenia cieľa odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, zabezpečenie stanovených limitov pre zber, a to realizáciou zberu, spätného odberu, prepravy a spracovania použitých batérii a akumulátorov u autorizovaných spracovateľov. Ďalej zabezpečujeme pre klientov plnenie ohlasovacích a evidenčných ako aj organizovanie informačných a vzdelávacích kampaní a ďalších povinností.

 

Systém NATURBAT je efektívny systém, vyznačujúci sa vysokou transparentnosťou, ktorý garantuje všetkým zúčastneným stranám splnenie zákonných povinností, a to za veľmi prijateľných finančných podmienok.

 

« hore