Informovanie spotrebiteľa

Informovanie spotrebiteľa podľa § 27 ods.4 písm.i zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch

 

Informačná povinnosť výrobcu BaA podľa § 27 ods.4 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a § 5 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov sa plní prostredníctvom návodu na použitie alebo osobným poskytnutím informácie v mieste predaja - na toto informovanie môžete použiť informačný leták, ktorý sme pre Vás pripravili (vo formáte A4 a A3)

leták BaA_A4

leták BaA_A3

 

Základné pojmy

 • odpad – hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť
 • pôvodca odpadu
  • každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
  • ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov
 • držiteľ odpadu – pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad fyzicky v držbe
 • batéria alebo akumulátor – zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

 

Batérie a akumulátory sa členia na

  • Prenosné
  • Automobilové
  • Priemyselné

 

Prenosná batéria alebo akumulátor – batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré:

 • sú hermeticky uzavreté,
 • môžu sa ručne prenášať,
 • nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

Automobilová batéria alebo akumulátor – batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.

Priemyselná batéria alebo akumulátor – batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

 

Kam s použitými batériami a akumulátormi?

Použité batérie a akumulátory by sa nemali zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale mali by sa zbierať oddelene, aby sa mohla zabezpečiť ich ekologická recyklácia. Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram prečiarknutej zbernej nádoby označujúci separovaný zber, ktorý je vyobrazený na batériách a akumulátoroch.

Kľúčovú úlohu pri nakladaní s použitými batériami a akumulátormi teda zohrávajú samotní spotrebitelia, nakoľko od nich závisí, čo urobia s opotrebovanými batériami a akumulátormi.

Občania majú viacero možností odovzdania použitých batérií a akumulátorov

 • v predajniach, ktoré slúžia na predaj batérií a akumulátorov - tzv. spätný zber
 • zanesením batérií a akumulátorov na zberný dvor
 • pri mobilnom zbere organizovanom v obci
 • na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov

 

Spätný zber

Systém spätného zberu batérií a akumulátorov je zavedený vo všetkých predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, po celom území Slovenska. Systém je založený na bezplatnom odobratí použitých batérií a akumulátorov bez povinnosti kúpy novej batérie alebo iného tovaru.

Distribútor (predajca) sa následne postará o zabezpečenie ekologického zhodnotenia použitých batérií a akumulátorov podľa platnej legislatívy.

 

Zberné dvory

Odovzdanie použitých batérií a akumulátorov je možné aj na zberné dvory vo Vašej obci.

 

Mobilné zbery

Použité batérie a akumulátory je taktiež možné odovzdať aj počas mobilných zberov, ktoré sa zvyčajne organizujú v obci dvakrát ročne v presne stanovený dátum. Obec určí dočasné miesta zberu, kde môžu občania tento odpad  odovzdať.

 

Zberné miesta použitých batérií a akumulátorov

Použité batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov, čo je miesto v obci špeciálne určené na takýto zber batérií.

 


Odovzdanie použitých batérií a akumulátorov do separovaného zberu prispieva k ekologickému nakladaniu s odpadom z nich, čím sa eliminujú možné negatívne vplyvy tohto odpadu na životné prostredie ako aj zdravie ľudí. Ekologickou recykláciou sa zabraňuje možnému úniku nebezpečných látok do životného prostredia, nakoľko väčšina typov batérií a akumulátorov obsahuje potenciálne toxické prvky ako napríklad kadmium, nikel či ortuť. Pri neodbornom zaobchádzaní s použitými batériami a akumulátormi, alebo aj pri ich skládkovaní či spaľovaní, môže dochádzať k úniku týchto potenciálne toxických prvkov do životného prostredia, čím môže dôjsť k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, ako aj k ohrozeniu fauny a flóry a samotného človeka. Pri odbornom nakladaní s použitými batériami a akumulátormi je možné okrem zachytenia týchto potenciálne toxických prvkov a kyselín získať aj kovy či plasty a všetky suroviny sa môžu opätovne použiť pri výrobe nových výrobkov. Používanie druhotných surovín je nie len šetrnejšie k životnému prostrediu, nakoľko sa obmedzuje ťažba primárnych surovinových zdrojov, ale predstavuje aj ekonomickejšiu alternatívu samotnej ťažby.

 

Dostupné zberné miesta ako aj miesta spätného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov môžete nájsť na http://naturelektro.sk/mapa-zbernych-miest/

« hore