FAQ

1. Kto je výrobcom batérii a akumulátorov?

 

Podľa § 42 ods.14 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), výrobcom batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory (BaA) vyrobené v Slovenskej republike alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Za výrobcu BaA sa považujú aj spoločnosti, ktoré dovážajú BaA zo zahraničia do Slovenskej republiky za účelom používania pre vlastnú potrebu. Týkajú sa ich ale len vybrané povinnosti výrobcu BaA a výnimkou taktiež je, že si tieto povinnosti nemusia plniť kolektívne, cez organizáciu zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) ani nemusia žiadať o autorizáciu na individuálne plnenie. Viac informácii k tejto problematike nájdete v § 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch a § 22 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „evidenčná vyhláška).

 

2. Aké povinnosti má výrobca batérií a akumulátorov?

 

Povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov ustanovuje § 27 ods. 4 a § 45 - 47 zákona o odpadoch, ako napríklad:

 • registrácia v Registri výrobcov batérií a akumulátorov vedenom MŽP SR + ohlasovanie zmien
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak spoločnosť nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR
 • vedenie evidencie o množstve BaA a zasielanie hlásení z evidencie na MŽP SR a ich archivácia
 • zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie BaA minimálne vo výške záväzných limitov v prílohe č.3 zákona o odpadoch
 • bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu
 • označiť BaA grafickým symbolom, chemickou značkou, prenosné a automobilové BaA aj údajom o kapacite  
 • vypočítať zberový a trhový podiel
 • informovanie spotrebiteľa

 

Dodatočné povinnosti výrobcu prenosných BaA:

 • zabezpečiť zber v každom okrese spätným zberom a zberom na zbernom mieste
 • zabezpečiť spracovanie a recykláciu aj nad súhrnný rozsah zberových povinností

 

3. Ako sa zapísať do Registra výrobcov batérií a akumulátorov?

 

Výrobca BaA je povinný požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov BaA pred uvedením BaA na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“)

 

4. Aké povinnosti má distribútor prenosných BaA?

 

Distribútor BaA je osoba, ktorá poskytuje BaA v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Podľa § 48 zákona o odpadoch, je distribútor prenosných BaA povinný zabezpečiť bezplatne na svojich predajných miestach spätný zber BaA bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na trh a bez potreby viazania na kúpu nového tovaru.

O možnosti bezplatného spätného zberu musí používateľov informovať na viditeľnom a pre verejnosť dostupnom mieste aj na svojom webovom sídle.

V prípade distribúcie BaA konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, vykonávať spätný zber  v mieste, kde vydáva BaA alebo na mieste, kde má sklad. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom.

Spätne zozbierané prenosné BaA odovzdať na zberné miesto, výrobcovi BaA, OZV, tretej osobe alebo spracovateľovi.

Ak distribútor dodáva priamo konečnému používateľovi batérie alebo akumulátory od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov, prechádzajú na neho povinnosti výrobcu BaA.

 

5. Kolektívne plnenie

 

Kolektívne plnenie je zabezpečenie kolektívneho nakladania s použitými BaA organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má výrobca uzatvorenú zmluvu, pri zachovaní zodpovednosti výrobcu za plnenie cieľov a limitov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

 

Každý typ BaA (prenosné, priemyselné, automobilové) sa považuje za samostatný vyhradený výrobok podľa zákona, a preto je možné si každý typ BaA riešiť samostatne, t.j. individuálne, prostredníctvom OZV alebo prostredníctvom tzv. tretej osoby.

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje prostredníctvom svojho systému NATURBAT pre svojich členov (výrobcov prenosných BaA):

 • Registráciu v Registri pre batérie a akumulátory + ohlasovanie zmien
 • Vedenie evidencie a ohlasovanie údajov z evidencie MŽP SR podľa § 27 ods. 4 písm. h zákona o odpadoch aj § 12 evidenčnej vyhlášky (č. 366/2015)
 • Plnenie cieľa zberu, zhodnocovania a recyklácie použitých prenosných BaA
 • Zabezpečenie zberných miest
 • Organizácia verejných informačných kampaní
 • Sprostredkovanie odobratia použitých BaA
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti batérií a akumulátorov

 

6. Od akého množstva BaA je výrobca povinný plniť si povinnosti výrobcu?

 

Zákon o odpadoch neustanovuje minimálne množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh, od ktorého je potrebné si plniť povinnosti výrobcu BaA. Výrobca je povinný si tieto povinnosti plniť od začiatku uvedenia BaA na trh, s tým, že o registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov musí požiadať ešte pred samotným uvedením batérií na trh.

 

7. Je potrebné BaA označovať?

§ 45 zákona o odpadoch a § 15 RZV vyhlášky (373/2015) uvádza informácie k označovaniu BaA. BaA musia byťoznačené symbolom označujúcim separovaný zber (piktogram prečiarknutej zbernej nádoby) , pri prekročení limitných množstiev potenciálne toxických prvkov označiť BaA chemickou značkou príslušného prvku, automobilové a prenosné BaA označiť aj údajom o kapacite. Označenia musia byť zreteľné, čitateľné a nezmazateľné a predpísaných rozmerov.

« hore